Arbeidsgiveravgiften

Næringslivets kompensasjonsmidler for auka arbeidsgiveravgift i distriktet, såkalte RDA-midler, føres tilbake til prosjektet. Dette genererer ca. 21,8 mill i den planlagte anleggsperioden.

Bompenger

Endelige vedtak i alle kommunestyrene i kommuner som berøres av prosjektet

(Roan, Osen, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Leksvik og Mosvik kommuner)
1. ……………….kommune slutter seg til de prioriteringer og vedtak som er fattet i Styret for «Fosenvegene AS – ei tim’ te’ by’n» vedrørende vegprosjektet Fosenvegene.

2. Dette gjelder prioriteringene av de beskrevne 18 delprosjektene som er delt inn i 3 utbyggingspakker, jfr. utredning fra ViaNova Plan og Trafikk AS – Prosjektoversikt med kostnadsoverslag.

3. ……………… kommune legger til grunn «Fosenvegene AS – ei tim’ te’ by’n» sitt forslag til total investeringskostnad kr. 1.500 mill kr (2005-kronenivå) hvorav 75% finansieres med bompenger og 25% statlig bidrag.

4. ………………kommune slutter seg til at det etableres bompengeinnkreving som beskrevet i Statens vegvesen sin bompengeutredning vedtatt av styret i «Fosenvegene AS – ei tim’ te’ by’n» (jfr. modell 3G, med 3 innkrevingspunkt som plasseres ved Rørvik fergeterminal, Valset fergeterminal og Krinsvatn vegdele)

5. ……………… kommune stiller simpel garanti, med ansvar etter innbyggerantall, for de lån som «Fosenvegene AS – ei tim’ te’ by’n» tar opp for å finansiere vegprosjektene.
jfr. tabell 3G i statens vegvesen sin beregning. Begrenset oppad til totalt 715,312 mill kr.

6. Garantiforpliktelsene reduseres i samsvar med nedbetalt gjeld og at lån er nedbetalt i 2023. Garantiperioden settes til antatt bompengeperiode pluss 5 år for en eventuell forlengelse.

Alle kroner-tall er 2005-tall. Eventuelle vedtak om garanti gjøres med forbehold om Stortingets samtykke.

Offentlige midler

Prosjektet er allerede innpasset i Sør-Trøndelag fylkeskommunes plandokument. En forventer årlige bevilgninger over Statsbudsjettet som matcher de beløp som brukerne selv har lagt på bordet.