Fv. 717 Stadsbygd–Vemundstad: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

stadsbygd-vemundstad

Statens Vegvesen:

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen igangsetting av reguleringsarbeid for fv. 717 Stadsbygd–Vemundstad i Rissa kommune. Planarbeidet utføres av Statens vegvesen.[10.05.2016].

Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å kunne bygge ny veg med god framkommelighet og trafikksikkerhet. Planen baserer seg på kommunedelplan vedtatt 2015.

I forbindelse med planarbeidet kan det bli utført terrengmålinger og grunnundersøkelser i området. Planen vil bli utarbeidet som detaljregulering etter plan- og bygningslovens §12-3. Saken faller ikke under forskrift om konsekvensutredning.

Tema som skal utredes i planarbeidet er geofag, miljø- og naturfag, hydrologi, kulturminner, friluftsliv, støy og anleggsfasen.

Merknadsfrist

Eventuelle innspill eller kommentarer må sendes skriftlig innen 23. juni 2016 til:

Statens vegvesen Region midt, postboks 2525, 6404 Molde eller
e-post firmapost-midt@vegvesen.no

Folkemøte

Det skal avholdes folkemøte torsdag 2. juni kl. 18 i Prestegårdsfjøset (Museet Kystens Arv).

Spørsmål

Forespørsler og innspill i tilknytning til planarbeidet kan rettes til Christian Hohl på tlf. 90 61 85 52 eller på e-post christian.hohl@vegvesen.no