Sprenging og vegarbeid på fv. 6318 Harbaksveien

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Harbaksveien

Arbeidene på fv. 6318 Harbaksveien pågår med full aktivitet fram mot påske på strekningen fra Liankrysset til Salbuvikvegen

– Vi arbeider nå på hele strekningen. Etter raset i november besluttet vi i samråd med Statkraft og Fosen vind å øke sikkerhetsmarginene for turbintransportene med tanke på plassbehov og belastning av vegskulderen, og vi gjennomfører derfor nå supplerende sprengningsarbeider for å sikre bedre manøvreringsrom for de kommende transportene, sier teamleder Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune.

En del av støttemurene langs Harbaksveien fornyes også fordi det er avdekket at eksisterende støttemurer og vegskuldre ikke har tilstrekkelig bæreevne for de belastningene det må tas høyde for ved gjennomføringen av turbintransportene.

– Vi tar sikte på at disse arbeidene for det meste skal være avsluttet til påske, men noen sluttarbeid vil nok foregå utover våren, sier Rovik.

Arbeidene medfører behov for vegstengning og trafikkregulering. Lette kjøretøy vil få omkjøring via sideveger, mens kjøretøy over 3,5 tonn kan passere anlegget etter avtale.

– Transportene som skal gå til vindparken på Harbaksfjellet er vesentlig mer plasskrevende enn normale kjøretøy. Utbedringene vi nå gjør vil derfor også komme allmennheten til gode i form av bredere, mer oversiktlig og mer trafikksikker veg, sier Rovik.

I anleggsfasen vil omkjøring bli skiltet. Trafikkmeldinger blir sendt på SMS.

Denne tjenesten er gratis. For påmelding send en SMS med kodeord TM FV6318HARBAK til 26112. For stopp av tjenesten send TM FV6318HARBAK STOPP til 26112

Er det behov for ytterligere info kan byggeledelsen kontaktes på tlf. 95422355 på dagtid og vegtrafikksentralen på tlf. 175 hele døgnet.