Reguleringsplan for fv. 715 i Osen kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Osen reguleringsplan
Statens Vegvesen: Som en del av utbyggingspakken Fosenvegene skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 715 mellom Osen og fylkesgrensa Sør-/Nord-Trøndelag. I den forbindelse legger Statens vegvesen ut forslag til reguleringsplan for strekningen Nordmelansfossen til Nylandet. Planbestemmelser og planbeskrivelse fv 715 i Osen kommune.pdf Les mer