Reguleringsplan for fv. 14 i Roan kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Plankart fv. 14

Statens Vegvesen: Som en del av utbyggingspakken Fosenvegene skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 14 i Roan kommune. I den forbindelse legger Statens vegvesen ut forslag til reguleringsplan for strekningen Sumstad til Hellfjord. Les mer (Statens Vegvesen) Plankart (pdf) Støysonekart (pdf) Planbeskrivelse og planbestemmelser (pdf)

Reguleringsplan for fv. 715 i Osen kommune til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Osen reguleringsplan
Statens Vegvesen: Som en del av utbyggingspakken Fosenvegene skal det planlegges og utføres utbedringstiltak på fylkesveg 715 mellom Osen og fylkesgrensa Sør-/Nord-Trøndelag. I den forbindelse legger Statens vegvesen ut forslag til reguleringsplan for strekningen Nordmelansfossen til Nylandet. Planbestemmelser og planbeskrivelse fv 715 i Osen kommune.pdf Les mer 

Varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 715 i Osen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Varlsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 715 i Osen
Statens Vegvesen: På fylkesveg 715 i Osen planlegges det utbedringer og standardheving på enkelte strekinger. I første omgang blir strekningen mellom Nordmelansfossen og Nylandet vurdert, og tre parseller er utvalgt. Svinger rettes ut, stigninger blir mindre og ovenfor Nordmelansfossen planlegges det helt ny veg. I tillegg til vegen må det også reguleres et anleggsbelte langs vegen, riggområder og deponiområder.

Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn: Åpen kontordag Botngård

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

bjugn-krinsvatn-2

Statens Vegvesen:

I forbindelse med at tre reguleringsplaner er ute til offentlig ettersyn og sendt til høring vil Statens vegvesen arrangere en åpen kontordag på Rådhuset i Botngård tirsdag 24. mai 2016 i tidsrommet kl. 12–19. [11.05.2016]. Foto: Statens Vegvesen

Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn: Tre reguleringsplaner til offentlig ettersyn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Bjugn-Krinsvatn

Statens Vegvesen:
Fv. 710 Bjugn fabrikker–Klakksdalen, Storkruktjønna–Høgseterhaugen og Ner Høgsetvatnet–Rissa grense. [06.05.2016]. Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 5. mai–15. juni 2016. Planheftene med beskrivelse, bestemmelser og kart kan også ses hos:
Bjugn kommune, Rådhuset
Statens vegvesen, Region midt, Trondheim, Statens hus