Hva går bompengene til?

PW89ziQwkHg56Paqzx

Hovedvegnettet på Fosen har generelt lav standard. Vegene er smale og svingete med dårlig sikt og går gjennom lokale bostedsområder. Fosenpakken omfatter oppgradering og nybygging av om lag 280 kilometer veg på Fosen.

Målet med Fosenpakken er å bedre vegstandarden i regionen, korte ned reisetida til Trondheim og bedre framkommeligheten og sikkerheten i trafikken.

Fosen har om lag 27 500 innbyggere og et allsidig næringsliv. Det er også 9 500 fritidsboliger på Fosen. Bedre veger kan legge til rette for ei positiv utvikling regionalt.

Fosenpakken består av 18 delprosjekter fordelt på tre utbyggingstrinn. Rekkefølgen på delprosjektene er godkjent av alle berørte kommuner.

Delprosjektene i Fosenpakken er totalt beregnet å koste om lag 1,7 milliarder kroner. 75 prosent av investeringskostnadene kommer fra bompenger, mens Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune dekker 25 prosent. Innkrevingsperioden for bompenger er 15 år.