Hovedvegnettet på Fosen har generelt lav standard. Vegene er smale og svingete med dårlig sikt og går gjennom lokale bostedsområder. Fosenpakken omfatter oppgradering og nybygging av om lag 280 kilometer veg på Fosen.

Målet med Fosenpakken er å bedre vegstandarden i regionen, korte ned reisetida til Trondheim og bedre framkommeligheten og sikkerheten i trafikken.

Fosen har om lag 27 500 innbyggere og et allsidig næringsliv. Det er også 9 500 fritidsboliger på Fosen. Bedre veger kan legge til rette for ei positiv utvikling regionalt.

Fosenpakken består av 18 delprosjekter fordelt på tre utbyggingstrinn. Rekkefølgen på delprosjektene er godkjent av alle berørte kommuner.

Delprosjektene i Fosenpakken er totalt beregnet å koste om lag 1,7 milliarder kroner. 75 prosent av investeringskostnadene kommer fra bompenger, mens Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune dekker 25 prosent. Innkrevingsperioden for bompenger er 15 år.

Informasjon om betalingsmuligheter finner du under Priser og betaling.

Med fergekort får du 50 prosent rabatt på Brekstad–Valset.

Med AutoPASS og lokal avtale får du 50 prosent rabatt på Flakk–Rørvik.

Med AutoPASS og lokal avtale får du 20 prosent rabatt i bomstasjonen på Krinsvatn.

Dersom du allerede har avtale med Flakk-Rørvik behøver du ikke foreta deg noe. Bompengetaksten legges til automatisk ved passering.

Forskuddet som skal betales inn på avtalen vil også automatisk bli justert.

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Har du en gyldig en AutoPASS-avtale vil du kunne passere gjennom bomstasjonen uten stopp. Passeringen vil bli belastet det selskapet hvor du har fått brikken din fra.

Du får kun rabatt hos det bompengeselskapet du har tegnet avtale med. Ønsker du rabatt flere steder, må du tegne avtale med hvert enkelt selskap.

For mer informasjon om Autopass se www.autopass.no

Når du tegner en autopassavtale har du et valg om å reservere deg mot bruk i andre anlegg. Hvis du har krysset av for dette vil brikken din kun være gyldig i det bomselskapet du tegner avtale med.

Hvis du ikke har valgt og reservere deg mot bruk i andre anlegg vil brikken din fungere i alle bomselskap i Norden som er tilknyttet Autopass systemet. På fakturaen vil passeringer hos andre bomselskap ha betegnelsen ”Easygo”.

Det koster ingenting å ha aktivert brikken for alle bomanlegg, du betaler bare for passeringene. Passeringer i eget anlegg belastes din avtale med avtalt rabattsats og passeringer i andre anlegg belastes din avtale til full pris. Enkelte bompengeanlegg gir 10% brikkerabatt ved passering.

For å få rabatt i andre anlegg enn der hvor du har fått brikken din fra, må du tegne egen avtale der du vil ha rabatt. Du melder inn den brikken du allerede har. Du skal kun ha en brikke pr bil.

Du må passe på at du har positiv kundesaldo når du passerer i et AutoPASSanlegg, ellers kan du risikere å få tilleggsavgift.

Vær oppmerksom på at lyssignalene kan variere i de forskjellige anlegg.

For oversikt over AutoPASS-anlegg, se www.autopass.no.

Har ikke autopassavtale/brikke fra før (Hovedavtale):
Brikken/avtalen er aktivert med en gang. Du behøver ikke å få korrekte lyssignal før etter at første faktura er registrert betalt.

Har du ikke mottatt første faktura innen 3 uker etter nytegning så ta kontakt med bomselskapet.

Har brikke fra et annet bomanlegg (Tilleggsavtale):
Avtalen er kun gyldig når avtalen har positiv saldo. Det betyr at når du har betalt første faktura så er avtalen gyldig.

Når en tilleggsavtale ikke har positiv saldo vil passeringene bli belastet i det selskapet du har brikke fra uten rabatt.

Privatpersoner kan knytte inntil to kjøretøy til AutoPASSavtalen. Dette gjøres via ”Min side” på web eller ved muntlig/skriftlig kontakt med bomselskapet.

Et firma kan ha flere kjøretøy knyttet til en avtale. Forskuddsbeløpet blir beregnet ut fra antall kjøretøy i avtalen.

Du kan selv gjøre endringer via ”Min side” på internett. Alternativt må bompengeselskapet kontaktes innen tre dager etter endring. Kundenummer og registreringsnummer på bilene det gjelder må oppgis.

Husk også å informere om fra hvilken dato du ønsker at endringene skal tre i kraft, maks 3 dager tilbake i tid.

Det følger med monteringsanvisning sammen med nye brikker.

Kjøretøy nyere enn 2004 har ofte metallisert frontrute og da må brikken monteres i et eget felt i frontruten.

Ta kontakt med merkeforhandler angående brikkeplassering hvis du har metallisert frontrute på ditt kjøretøy.

Avtalefaktura:
Når saldo på avtalen kommer ned i 25% av opprinnelig beløp, sendes det automatisk ut ny faktura. Dette varsles med hvitt lyssignal. Hvis du ikke har mottatt faktura innen 14 dager etter første hvitelyssignal så ta kontakt med bomselskapet.

Dersom du har stort forbruk, og vil betale inn selv om du ikke har mottatt ny faktura, så kan du benytte fakturaopplysninger fra en gammel faktura og betale inn.

Faktura på passering uten avtale:
Du får faktura på passeringene i løpet av 2 måneder.

Alle fakturaer som er tilknyttet forskuddsavtaler er uten forfallsdato. Det blir automatisk sendt ut ny faktura når saldo er nede i 25% av opprinnelig beløp.

Du vil få hvitt lys ved passering, som varsler om at faktura er underveis. Faktura må betales før saldo blir 0.

Det tar ca en uke fra vi har mottatt innbetalingen til lyset skifter til grønt. Passeringer i denne perioden vil komme inn på din avtale vil rabattert pris.

Brikke fra Fosenvegene AS:
Brikken sendes i retur til driftsoperatør eller leveres på en av våre servicestasjoner. Først når driftsoperatør mottar denne vil avtalen sies opp og sluttavregnes. Hvis brikken/avtalen skal avsluttes på en bestemt dato før driftsoperatøren mottar brikken så ta kontakt med bomselskapet pr telefon og deretter send inn brikken.

Legg ved kontonummeret ditt slik at restbeløp og innbetalt depositum blir overført direkte til din bankkonto innen 90 dager etter mottatt oppsigelse.

Brikke fra et annet bomselskap:

Send inn oppsigelse pr mail eller via ”Min side” til Driftsoperatør.

Legg ved kontonummeret ditt slik at restbeløp og innbetalt depositum blir overført direkte til din bankkonto innen 90 dager etter mottatt oppsigelse.

Brikkefeste får du hos våre servicestasjoner.

For å få tegnet fritaksavtale med miljøvennlig kjøretøy må man fylle ut avtaleskjema som fås på servicestasjon eller ved å kontakte driftsoperatør.

Kopi av vognkort skal sendes inn sammen med avtaleskjema.

Det er ikke mulig å tegne fritaksavtale via web.


FosenNamsos Sjø

FosenNamsos Sjø

Vegamot