Varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 715 i Osen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Varlsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 715 i Osen

Statens Vegvesen: På fylkesveg 715 i Osen planlegges det utbedringer og standardheving på enkelte strekinger. I første omgang blir strekningen mellom Nordmelansfossen og Nylandet vurdert, og tre parseller er utvalgt. Svinger rettes ut, stigninger blir mindre og ovenfor Nordmelansfossen planlegges det helt ny veg. I tillegg til vegen må det også reguleres et anleggsbelte langs vegen, riggområder og deponiområder.